คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เห็นสมควร

 

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
08/08/62 22/08/62 05/09/62 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/62-30/06/62
26/02/62 12/03/62 10/05/62 เงินปันผล 0.013 บาท 01/01/61-31/12/61
23/02/61 09/03/61 09/05/61 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/60-31/12/60
05/10/60 18/10/60 03/11/60 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/60-30/06/60