คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เห็นสมควร