การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TFG-W1) ดาวน์โหลด
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TFG-W2) ดาวน์โหลด