สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 20 กรกฎาคม 2561 16:36
ราคาล่าสุด 3.68 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.12 (3.37%) ปริมาณ ('000) 16,463,184
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,474,800 ราคาเปิด 3.54 วันก่อนหน้า 3.56
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.54 - 3.76 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.54 - 7.00 ต่ำสุด 3.54
สูงสุด 3.76 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.68 / 4,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.74 / 233,800


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %