สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 26 เมษายน 2561 12:16
ราคาล่าสุด 4.96 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.09 (-1.78%) ปริมาณ ('000) 4,351,744
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 875,300 ราคาเปิด 5.00 วันก่อนหน้า 5.05
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.94 - 5.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.36 - 7.00 ต่ำสุด 4.94
สูงสุด 5.00 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.94 / 176,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.96 / 19,400


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %