สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 26 มีนาคม 2562 16:40
ราคาล่าสุด 3.00 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.02 (-0.66%) ปริมาณ ('000) 5,324,090
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,768,700 ราคาเปิด 3.02 วันก่อนหน้า 3.02
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.98 - 3.06 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.96 - 5.05 ต่ำสุด 2.98
สูงสุด 3.06 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.00 / 42,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.02 / 128,400


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %