สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 24 มีนาคม 2560 16:35
ราคาล่าสุด 7.00 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.05 (0.72%) ปริมาณ ('000) 70,329,645
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 10,043,700 ราคาเปิด 6.95 วันก่อนหน้า 6.95
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.95 - 7.05 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.32 - 7.80 ต่ำสุด 6.95
สูงสุด 7.05 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.95 / 879,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.00 / 36,300


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %