สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 23 สิงหาคม 2560 12:29
ราคาล่าสุด 5.75 thb เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ ('000) 4,878,680
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 850,400 ราคาเปิด 5.75 วันก่อนหน้า 5.75
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.70 - 5.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.20 - 7.80 ต่ำสุด 5.70
สูงสุด 5.80 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.70 / 123,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.75 / 15,500


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %