สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 17 กรกฎาคม 2562 09:40
ราคาล่าสุด 4.78 thb เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ ('000) 0
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) - ราคาเปิด - วันก่อนหน้า 4.78
ช่วงราคาระหว่างวัน - ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.96 - 5.00 ต่ำสุด -
สูงสุด - ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) - / 100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) - / 167,200


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %