สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 20 กันยายน 2562 16:39
ราคาล่าสุด 3.82 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.53%) ปริมาณ ('000) 21,447,716
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,617,000 ราคาเปิด 3.78 วันก่อนหน้า 3.80
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.76 - 3.88 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.96 - 5.45 ต่ำสุด 3.76
สูงสุด 3.88 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.82 / 305,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.84 / 325,900


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %