สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 21 กรกฎาคม 2560 16:36
ราคาล่าสุด 5.35 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.20 (3.88%) ปริมาณ ('000) 14,393,830
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,708,000 ราคาเปิด 5.25 วันก่อนหน้า 5.15
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.25 - 5.40 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.40 - 7.80 ต่ำสุด 5.25
สูงสุด 5.40 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.35 / 25,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.40 / 408,700


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %