สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 03 กรกฎาคม 2563 16:36
ราคาล่าสุด 4.88 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.41%) ปริมาณ ('000) 278,819,508
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 56,929,500 ราคาเปิด 4.90 วันก่อนหน้า 4.86
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.80 - 5.05 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.20 - 5.65 ต่ำสุด 4.80
สูงสุด 5.05 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.86 / 149,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.88 / 407,300


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %