สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 23 มิถุนายน 2560 16:38
ราคาล่าสุด 6.35 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.78%) ปริมาณ ('000) 9,379,225
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,469,600 ราคาเปิด 6.45 วันก่อนหน้า 6.40
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.35 - 6.45 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 1.86 - 7.80 ต่ำสุด 6.35
สูงสุด 6.45 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.35 / 71,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.40 / 509,500


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %