สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 19 มกราคม 2561 16:38
ราคาล่าสุด 5.60 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.88%) ปริมาณ ('000) 5,730,310
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,022,200 ราคาเปิด 5.60 วันก่อนหน้า 5.65
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.55 - 5.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 5.05 - 7.10 ต่ำสุด 5.55
สูงสุด 5.70 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.55 / 627,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.60 / 116,400


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %