สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 19 พฤศจิกายน 2562 16:36
ราคาล่าสุด 4.38 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.24 (5.80%) ปริมาณ ('000) 75,364,420
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 17,575,000 ราคาเปิด 4.16 วันก่อนหน้า 4.14
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.16 - 4.38 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.96 - 5.45 ต่ำสุด 4.16
สูงสุด 4.38 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.36 / 159,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.38 / 156,500


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %