สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 17 ตุลาคม 2561 16:39
ราคาล่าสุด 4.12 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.02 (-0.48%) ปริมาณ ('000) 1,430,770
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 343,700 ราคาเปิด 4.16 วันก่อนหน้า 4.14
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.12 - 4.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.54 - 7.00 ต่ำสุด 4.12
สูงสุด 4.20 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.12 / 38,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.16 / 48,500


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %