สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 19 ตุลาคม 2560 16:38
ราคาล่าสุด 5.80 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.15 (-2.52%) ปริมาณ ('000) 18,199,805
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,095,000 ราคาเปิด 5.95 วันก่อนหน้า 5.95
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.80 - 6.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.38 - 7.80 ต่ำสุด 5.80
สูงสุด 6.00 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.80 / 235,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.85 / 256,600


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %