สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 22 พฤษภาคม 2562 14:00
ราคาล่าสุด 3.20 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.06 (1.91%) ปริมาณ ('000) 3,164,370
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 996,700 ราคาเปิด 3.16 วันก่อนหน้า 3.14
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.14 - 3.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.96 - 4.78 ต่ำสุด 3.14
สูงสุด 3.20 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.44 / 100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) - / 400


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %