สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 21 มกราคม 2562 16:35
ราคาล่าสุด 3.10 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.65%) ปริมาณ ('000) 1,794,708
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 575,600 ราคาเปิด 3.16 วันก่อนหน้า 3.08
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.10 - 3.16 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.00 - 5.75 ต่ำสุด 3.10
สูงสุด 3.16 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.10 / 186,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.12 / 30,000


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %