สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 17 มกราคม 2563 16:36
ราคาล่าสุด 4.82 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.02 (-0.41%) ปริมาณ ('000) 11,026,770
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,277,400 ราคาเปิด 4.88 วันก่อนหน้า 4.84
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.82 - 4.88 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.96 - 5.45 ต่ำสุด 4.82
สูงสุด 4.88 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.82 / 467,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.84 / 295,100


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %