บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สดแช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 1010 ชั้น 11 อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000292
โฮมเพจ www.tfg.co.th
โทรศัพท์ (66) 2 513 8989
โทรสาร (66) 2 513 9060
ทุนจดทะเบียน 6,138,160,412 หุ้น (ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)
ทุนชําระแล้ว 5,108,664,700 หุ้น (ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560)
ชนิดของหุ้นที่จําหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 2 677 2000
โทรสาร (66) 2 677 2222
นายทะเบียนหุ้นสามัญ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ (66) 2 009 9000
โทรสาร (66) 2 009 9991