บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตอาหารแบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไก่และสุกร โดยมีการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งสามารถแบ่งสายผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้
  • ธุรกิจไก่ ได้แก่ การเพาะพันธุ์ไก่การผลิตและจำหน่ายเนื้อไก่ ลูกไก่ ไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่
  • ธุรกิจสุกร ได้แก่ การเพาะพันธุ์สุกรและการจำหน่ายสุกรมีชีวิต
  • ธุรกิจอาหารสัตว์ ได้แก่ การผลิตและการจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมุ่งเน้นที่อาหารสำหรับไก่และสุกร
  • ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ ให้บริการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนและเวชภัณฑ์ และจำ หน่ายเวชภัณฑ์ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์และอุปกรณ์การเกษตรที่ทำจากพลาสติก
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 1010 ชั้น 11 อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000292
โฮมเพจ www.tfg.co.th
โทร (66) 2 513 8989
แฟกซ์ (66) 2 513 9060
ทุนจดทะเบียน 5,400,000,000 หุ้น
ทุนชําระแล้ว 5,100,000,000 หุ้น
ชนิดของหุ้นที่จําหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ
ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66) 2 286 9999
โทรสาร (66) 2 286 5050
นายทะเบียนหุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ (66) 2 009 9000
โทรสาร (66) 2 009 9991