ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,038
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 15.68


หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2562 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,212
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.92


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 1,636,166,596 31.61
2. นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 1,020,455,132 19.71
3. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 970,000,000 18.74
4. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 400,000,000 7.73
5. นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 268,256,871 5.18
6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 192,496,300 3.72
7. น.ส.วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ 68,158,900 1.32
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 36,539,111 0.71
9. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) 34,940,000 0.67