ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 16/03/2559
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,922
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 15.63


หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,213
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.97


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 1,592,166,596 31.17
2.  นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 984,915,132 19.28
3.  NEWSAGA LIMITED 970,000,000 18.99
4.  Star Capital (H.K.) Limited 400,000,000 7.83
5.  นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 329,457,371 6.45
6.  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 201,097,800 3.94
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,402,232 0.81
8.  บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)-INVESTMENT 37,940,000 0.74
9.  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 29,600,000 0.58
10.  BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH 29,000,000 0.57