ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 7,075
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 16.28


หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/03/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,477
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 1,592,166,596 31.14
2. นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 998,204,832 19.52
3. NEWSAGA LIMITED 970,000,000 18.97
4. Star Capital (H.K.) Limited 400,000,000 7.82
5. นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 268,256,871 5.25
6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 192,496,300 3.76
7. น.ส.วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ 68,000,000 1.33
8. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) 34,940,000 0.68
9. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 28,990,000 0.57