ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 16/03/2559
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,922
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 15.63


หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12/05/2559 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,923
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 1,592,166,596 31.22
2.  นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 996,583,432 19.54
3.  NEWSAGA LIMITED 970,000,000 19.02
4.  Star Capital (H.K.) Limited 400,000,000 7.84
5.  นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 354,723,071 6.96
6.  นายวุฒิพงศ์ หวังสมบูรณ์ดี 60,047,100 1.18
7.  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 59,052,600 1.16
8.  บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 37,940,000 0.74
9.  น.ส.พนิดา ตรงธรรมกิจ 26,781,700 0.53
10.  นายปริญญา ตรงธรรมกิจ 26,169,700 0.51