บมจ. ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป และ 10 บริษัทย่อย
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556(1)
ปรับปรุงใหม่
ยังไมได้ตรวจสอบ
2557
ตรวจสอบ
2558
ตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานรวม
รายได้จากการขายและการให้บริการ 15,770 17,067 17,365
ต้นทุนขายและการให้บริการ (13,939) (15,121) (18,106)
กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 1,831 1,946 (741)
รวมค่าใช้จ่าย (645) (877) (967)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนการเงินและและภาษีเงินได้ 1,282 1,214 (1,565)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี 1,053 916 (1,574)
ฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์หมุนเวียน 5,103 7,770 6,132
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,108 5,527 6,573
สินทรัพย์รวม 10,211 13,297 12,705
หนี้สินหมุนเวียน 6,503 8,752 7,111
หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,228 647 942
หนี้สินรวม 7,731 9,399 8,053
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,480 3,898 4,652
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.78 0.89 0.86
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 33.37 45.89 39.88
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.23 3.85 4.29
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.53 9.19 10.40
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น (ร้อยละ) 11.61 11.41 (4.27)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 8.13 7.11 (9.01)
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) 6.64 5.32 (8.99)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 52.19 28.73 (36.82)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 11.71 7.79 (12.11)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 36.26 30.30 (11.16)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.12 2.41 1.73
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) 4.84 (2.03) (0.67)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - 117.99 -

หมายเหตุ :

  • (1) ข้อมูลงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย จัดทําขึ้นเพื่อการ เปรียบเทียบเท่านั้น โดยข้อมูลทางการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นเสมือนว่าได้รวมบริษัทย่อยที่บริษัทได้มาในปี 2557 เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัทมาตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 หรือตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นหลัง เนื่องจากบริษัทย่อยที่ ได้มาในปี 2557 นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท