ประเภทเครดิต สถาบันจัดอันดับ อันดับเครดิต แนวโน้มของอันดับ วันที่ออก ดาวน์โหลด
อันดับบริษัท TRIS BBB Stable 27 มิถุนายน 2567 ดาวน์โหลด
ประเภทเครดิต สถาบันจัดอันดับ อันดับเครดิต แนวโน้มของอันดับ วันที่ออก ดาวน์โหลด
อันดับบริษัท TRIS BBB Stable 30 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประเภทเครดิต สถาบันจัดอันดับ อันดับเครดิต แนวโน้มของอันดับ วันที่ออก ดาวน์โหลด
อันดับบริษัท TRIS BBB Stable 29 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
ประเภทเครดิต สถาบันจัดอันดับ อันดับเครดิต แนวโน้มของอันดับ วันที่ออก ดาวน์โหลด
อันดับบริษัท TRIS BBB Stable 19 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด
อันดับบริษัท TRIS BBB stable 22 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด
ประเภทเครดิต สถาบันจัดอันดับ อันดับเครดิต แนวโน้มของอันดับ วันที่ออก ดาวน์โหลด
อันดับบริษัท TRIS BBB- stable 26 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประเภทเครดิต สถาบันจัดอันดับ อันดับเครดิต แนวโน้มของอันดับ วันที่ออก ดาวน์โหลด
อันดับบริษัท TRIS BBB- stable 02 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
อันดับบริษัท TRIS BBB- stable 03 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด