การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 ของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“TFG-W3”) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ดาวน์โหลด
ใบแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5 ของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“TFG-W3”) ดาวน์โหลด
ใบแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4 ของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“TFG-W3”) ดาวน์โหลด
ใบแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 ของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“TFG-W3”) ดาวน์โหลด
ใบแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“TFG-W3”) ดาวน์โหลด
ใบแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“TFG-W3”) ดาวน์โหลด
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TFG-W2) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ดาวน์โหลด
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TFG-W1) (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ดาวน์โหลด