บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท ภาษาอังกฤษ THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์ TFG
ประเภทธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000292
โฮมเพจ www.tfg.co.th
โทรศัพท์ (66) 2 513 8989
โทรสาร (66) 2 513 9060
ทุนจดทะเบียน 5,654,056,586 บาท
ทุนชําระแล้ว 5,654,056,586 บาท
ชนิดของหุ้นที่จําหน่ายแล้ว หุ้นสามัญ
ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 2 677 2000
โทรสาร (66) 2 677 2222
นายทะเบียนหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 2 009 9000
โทรสาร (66) 2 009 9991