คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์ : 114 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์ : 113 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3

ขนาดไฟล์ : 113 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566

ขนาดไฟล์ : 111 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์ : 164 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์ : 164 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3

ขนาดไฟล์ : 114 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2565

ขนาดไฟล์ : 114 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์ : 184 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์ : 177 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 3

ขนาดไฟล์ : 179 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564

ขนาดไฟล์ : 166 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์ : 185 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์ : 180 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3

ขนาดไฟล์ : 181 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

ขนาดไฟล์ : 181 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์ : 188 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์ : 188 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3

ขนาดไฟล์ : 187 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ : 179 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์ : 180 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์ : 179 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3

ขนาดไฟล์ : 182 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ : 175 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์ : 125 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์ : 179 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3

ขนาดไฟล์ : 139 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ : 176 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์ : 161 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์ : 220 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 3

ขนาดไฟล์ : 217 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ : 118 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์ : 815 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์ : 195 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 3

ขนาดไฟล์ : 108 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558

ขนาดไฟล์ : 157 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์ : -

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์ : -

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 3

ขนาดไฟล์ : -

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557

ขนาดไฟล์ : 199 KB.

ดาวน์โหลด