คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของ บริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัท มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงิน สำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมี นัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตาม ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทแต่ละบริษัทนั้น ไม่มีการกำหนดอัตราขั้นต่ำในการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ดี คณะกรรมการ ของบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ และ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น

 

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
21/02/67 30/04/67 21/05/67 เงินปันผล 0.01 บาท 01/01/66-31/12/66
22/02/66 03/05/66 23/05/26 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/65-31/12/65
10/08/65 26/08/65 09/09/65 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/65-30/06/65
02/03/65 16/03/65 13/05/65 เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/64-31/12/64
13/08/64 27/08/64 10/09/64 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/64-30/06/64
24/02/64 10/03/64 12/05/64 เงินปันผล 0.055 บาท 01/01/63-31/12/63
24/03/63 07/04/63 22/04/63 เงินปันผล 0.145 บาท 01/01/62-31/12/62
08/08/62 22/08/62 05/09/62 เงินปันผล 0.07 บาท 01/01/62-30/06/62
26/02/62 12/03/62 10/05/62 เงินปันผล 0.013 บาท 01/01/61-31/12/61
23/02/61 09/03/61 09/05/61 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/60-31/12/60
05/10/60 18/10/60 03/11/60 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/60-30/06/60