สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 17 กันยายน 2564 16:35
ราคาล่าสุด 4.62 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.10 (2.21%) ปริมาณ ('000) 53,935,458
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,676,400 ราคาเปิด 4.56 วันก่อนหน้า 4.52
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.50 - 4.68 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.90 - 5.85 ต่ำสุด 4.50
สูงสุด 4.68 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.62 / 17,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.64 / 296,100


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %