สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 18 มิถุนายน 2564 16:50
ราคาล่าสุด 5.00 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.99%) ปริมาณ ('000) 26,722,621
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,332,400 ราคาเปิด 5.05 วันก่อนหน้า 5.05
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.98 - 5.05 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.90 - 5.85 ต่ำสุด 4.98
สูงสุด 5.05 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.00 / 282,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.05 / 1,157,200


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %