สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 09 มีนาคม 2564 12:29
ราคาล่าสุด 5.40 thb เปลี่ยนแปลง (%) - (-%) ปริมาณ ('000) 20,062,690
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,731,100 ราคาเปิด 5.40 วันก่อนหน้า 5.40
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.30 - 5.45 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.20 - 5.85 ต่ำสุด 5.30
สูงสุด 5.45 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.35 / 718,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.40 / 1,956,400


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %