สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 01 มีนาคม 2567 16:35
ราคาล่าสุด 3.40 thb เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.59%) ปริมาณ ('000) 4,118,214
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,208,601 ราคาเปิด 3.38 วันก่อนหน้า 3.38
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.38 - 3.44 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.04 - 5.60 ต่ำสุด 3.38
สูงสุด 3.44 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.40 / 70,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.42 / 10,400


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %