สัญลักษณ์ : TFG

ปรับปรุงล่าสุด: 01 กรกฎาคม 2565 14:38
ราคาล่าสุด 6.40 thb เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.78%) ปริมาณ ('000) 31,866,900
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,060,590 ราคาเปิด 6.40 วันก่อนหน้า 6.45
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.20 - 6.45 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.68 - 6.75 ต่ำสุด 6.20
สูงสุด 6.45 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.35 / 528,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.40 / 155,400


วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น บาท
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %