ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,523
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 15.20


หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/04/2563 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,893
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.58


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 1,875,683,255 33.45
2. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 1,067,000,000 19.03
3. นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 926,336,975 16.52
4. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 440,000,000 7.85
5. นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 313,288,071 5.59
6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 192,496,300 3.43
7. น.ส.วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ 158,960,300 2.83
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 48,454,611 0.86