ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 10,334
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 15.93


หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/2566 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,952
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.60


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 1,576,401,396 27.88
2. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 1,110,603,818 19.64
3. นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 1,023,305,175 18.10
4. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 442,880,000 7.83
5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 192,496,300 3.40
6. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 191,573,459 3.39
7. นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 144,222,471 2.55
8. น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ 102,054,300 1.80
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 86,050,818 1.52
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 69,940,311 1.24