ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 10,966
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 17.35


หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/05/2567 ประเภท : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,943
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.66


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 1,656,901,396 28.51
2 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 1,165,124,369 20.05
3 นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 1,044,613,205 17.98
4 BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 464,621,381 8.00
5 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 192,496,300 3.31
6 บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 191,573,459 3.30
7 นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 157,467,871 2.71
8 น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ 111,428,200 1.92
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 67,949,711 1.17
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,385,727 0.35