ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 8,932
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 15.16


หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/04/2564 ประเภท : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,174
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.58


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด 1,576,401,396 28.11
2. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 1,067,000,000 19.03
3. นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ 1,001,863,367 17.87
4. BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH 440,000,000 7.85
5. นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ 303,288,071 5.41
6. น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ 195,054,300 3.48
7. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 192,496,300 3.43
8. บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 184,973,459 3.30
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 51,209,611 0.91
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,394,977 0.61